Algemene voorwaarden

Post sturen

Gegevens

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Lobke Bremmer, onderdeel van LLB Productions, gevestigd aan de Gaardendreef, 3824 AT Amersfoort.

Telefoonnummer: 06 83119480
E-mailadres: info@lobkebremmer.nl
KvK-nummer: 84048581
BTW-identificatienummer: NL003905859B45

1. Toepasselijkheid

1.1       De inhoud van deze leveringsvoorwaarden van Lobke Bremmer zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Lobke Bremmer en alle tussen Lobke Bremmer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten van levering van diensten en/of producten door Lobke Bremmer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


2. Overeenkomst

2.1       De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever elektronisch een stem in de webshop van Lobke Bremmer kiest (www.budgetvoiceover.nl), het voiceover script upload in de webshop, een stemgeluid kiest en vervolgens de elektronische betaling voor het ontwikkelen en inspreken van de voice-over opname uitvoert.

2.2       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens worden aangedragen tijdens het bestelproces in de webshop van Lobke Bremmer.

2.3       De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is Lobke Bremmer gerechtigd een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Lobke Bremmer.

2.4       Lobke Bremmer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lobke Bremmer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lobke Bremmer kenbaar behoorde te zijn.

2.5       Lobke Bremmer behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren en daarmee de koopovereenkomst te ontbinden. In het geval van weigering bij vooruitbetaling via de webshop en in geval van een starttarief zal Lobke Bremmer binnen 3 werkdagen het bedrag terugstorten op het rekeningnummer waarmee de oorspronkelijke betaling naar Lobke Bremmer is voldaan.


3. Tarieven

3.1       Voor alle producties die via de Lobke Bremmer webshop worden besteld (webvideo, bedrijfsfilm, E-learning, voice-mails, regionale en landelijke radio en TV commercials) hanteert Lobke Bremmer de standaard prijzen die op de website staan vermeld.

3.2       Prijzen zijn gebaseerd voor opnames in de Lobke Bremmer geluidsstudio, tenzij anders aangegeven. Bij opname op een afwijkende locatie door een voiceover acteur, of als de opdrachtgever aanwezig wilt zijn bij een opname, gelden andere prijzen.


4. Levering & opleveringstermijnen

4.1       Opgegeven leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen onvoorziene belemmeringen voor Lobke Bremmer zijn om de producties te leveren of werkzaamheden te verrichten. Lobke Bremmer hanteert bij het inspreken van producties tot en met 8 minuten een leveringstijd van 2 werkdagen.
4.2       Wanneer bestelde producties, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, ligt het risico geheel bij de opdrachtgever.

4.3       Het opgegeven leveringstermijnen gaan pas lopen nadat gebleken is dat de aangewezen acteur of actrice beschikbaar is en dit aan de opdrachtgever is bevestigd.

4.4       Een stemacteur mag altijd een productie weigeren zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.


5. Afwerking

5.1       Kleine afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau en tijdsduur geven geen reden tot afkeuring.

5.2       In het geval van een heropname is het mogelijk dat de audio anders klinkt dan de oorspronkelijke opname. Er wordt bij heropnames op het stemgeluid door Lobke Bremmer en de stemacteur gestreefd om dezelfde kwaliteit audio te leveren als de oorspronkelijke audio. Lobke Bremmer kan niet de garantie geven dat de audio precies hetzelfde klinkt als de oorspronkelijke audio.

5.3       De opdrachtgever heeft 14 dagen de tijd na oplevering van de productie om een gratis heropname op het gekozen stemgeluid aan te vragen bij Lobke Bremmer. Lobke Bremmer dient hierover schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte te worden gebracht. Na het verstrijken van de 14 dagen wordt de productie als geaccepteerd beschouwd door de opdrachtgever en behoudt Lobke Bremmer zich het recht om hierna een gereduceerd tarief in rekening te brengen aan de opdrachtgever voor het inspreken van een heropname op een gekozen stemgeluid. Na 1 maand behoudt Lobke Bremmer zich het recht om de heropname te beschouwen als een nieuw project, waarbij het normale tarief wordt gehanteerd.

5.4       De gratis heropname op het stemgeluid vervalt wanneer de voiceover acteur of actrice op locatie inspreekt en niet in de Lobke Bremmer studio.

5.5       De gratis heropname op het stemgeluid vervalt wanneer de opdrachtgever zelf aanwezig is tijdens de opnames.

6. Wijzigingen van de opdracht

6.1       Wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling, van welke aard ook (bijvoorbeeld in tekst, wijze van opname, stemacteur of stemgeluid), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een nieuwe opnamesessie hogere kosten met zich meebrengt als er sprake is van wijzigingen of aanpassingen van de opdracht. Een opname op locatie zal hogere kosten met zich meebrengen dan een opname in de geluidsstudio van Lobke Bremmer.

6.2       Door de opdrachtgever, nadat de uitvoerfase van de opdracht begonnen is, van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en elektronisch of schriftelijk aan Lobke Bremmer ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3       Wijzigingen en/of aanpassingen door de opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Lobke Bremmer wordt overschreden.

6.4       Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever kunnen gemaakte kosten door Lobke Bremmer worden verhaald op de opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid

7.1       Lobke Bremmer is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten welke door opdrachtgever buiten de overeenkomst worden gemaakt, waaronder het inhuren van een extra editor.

7.2       Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van het aan te leveren materiaal. Lobke Bremmer is niet aansprakelijk voor dubbelzinnigheid en onvolledigheid van de ter beschikking gestelde audio-guides, video’s, gegevens en/of verstrekte instructies in de ruimste zin des woords van de opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart tevens dat door de uitvoering van de opdracht van het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart Lobke Bremmer tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

7.3       De beoordeling van de vraag of het gebruik van de in te spreken tekst of de door Lobke Bremmer geleverde audio of na-bewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Lobke Bremmer tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1       Op alle door Lobke Bremmer verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemdemo’s enzovoorts, behoudt Lobke Bremmer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met Lobke Bremmer zijn uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming.

8.2       De opdrachtgever kan het door Lobke Bremmer geleverde product enkel voor een ander productietype of voor een nieuw project gebruiken door voldoening van een financiële compensatie, welke in overleg met Lobke Bremmer vastgesteld dient te worden.

8.3       Opdrachtgever vrijwaart Lobke Bremmer van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten ten aanzien van de door de opdrachtgever gebruikte muziekwerken, opnames van muziekwerken en audiobestanden.

8.4       Opdrachtgever vrijwaart Lobke Bremmer van alle vorderingen die derden instellen wegens de uitoefening door Lobke Bremmer van de haar ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal aan Lobke Bremmer alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Lobke Bremmer voortvloeien uit deze vorderingen.

8.5       Voor voice-over opnames welke worden gebruikt in een radio- of televisiecommercial geldt een gebruiksrecht van één jaar. Wanneer opdrachtgever de voice-over opnames na deze periode wil blijven gebruiken, zal zij zich tot Lobke Bremmer wenden met het verzoek om een nieuw gebruiksrecht vast te stellen. Opdrachtgever zal op verzoek uitzendschema’s overleggen om de eerste uitzenddag vast te stellen.

8.6       Lobke Bremmer behoudt zich het recht om al het opgenomen materiaal voor eigen promotionele doelen te gebruiken. Tevens behouden de stemacteurs het recht om hun materiaal te gebruiken voor eigen doeleinden, zowel commercieel als niet commercieel.

9. Betaling

9.1       Betalingen worden gedaan bij bestelling van de opdracht in de Lobke Bremmer webshop. Achteraf betalen is alleen mogelijk bij uitzonderlijke opdrachten, en dient schriftelijk of elektronisch te zijn overeengekomen. Mocht Lobke Bremmer akkoord gaan, dan zal een starttarief in rekening worden gebracht voordat Lobke Bremmer aan uitwerking en of ontwikkeling van het project begint. Pas als dit starttarief is overgemaakt zal Lobke Bremmer beginnen met het uitwerken en of ontwikkelen van de door de opdrachtgever bestelde opdracht.

9.2       Mocht achterafbetaling schriftelijk zijn overeengekomen, dan dient de opdrachtgever te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. De betaling wordt uitgevoerd in euro’s, door middel van overmaking op een door Lobke Bremmer aan te wijzen of aangewezen bankrekening. Bezwaren over de werkzaamheden of tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9.3       Bij overschrijding van de onder 9.2 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door Lobke Bremmer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een bepaalde termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 10 % van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Lobke Bremmer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Lobke Bremmer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

10. Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.